Privacy Statement

Welcome Home, gevestigd aan Horckerstraat 5 6095NM Baexem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://welcomehome.earth
Horckerstraat 5 6095NM Baexem
0638425945

Chantal Schenk is de Functionaris Gegevensbescherming van Welcome Home Hij/zij is te bereiken via chantal.welcomehome@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Welcome Home verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
welcomehome.horckerhof@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Welcome Home verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Welcome Home analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
– Welcome Home volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Welcome Home verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Welcome Home neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Welcome Home) tussen zit. Welcome Home gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Welcome Home bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden
Welcome Home verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Welcome Home gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Welcome Home en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welcomehome.horckerhof@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Welcome Home wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Welcome Home neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welcomehome.horckerhof@gmail.com

 

 

 

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Welcome Home, Horckerstraat 5 6095 NM Baexem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85007560. Telefoon: +31 (0)6 384 259 45. Email: info@welcomehome.earth

 

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Welcome Home geschonken geldbedrag, of goederen in

natura.

1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Welcome Home.

1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een

elektronische machtiging, via de website van Welcome Home, een donatie doet aan Welcome Home, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.

1.4. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een

elektronische machtiging via de website van Welcome Home aan Welcome Home.

1.5. Ontvangende partij: De rechtspersoon Welcome Home die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van Welcome Home.

1.6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.7. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan DON. 2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden. 2.3. DON behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Welcome Home

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Welcome Home.

3.2. Welcome Home is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties,

rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke

projecten.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Welcome Home nadat het gedoneerde

bedrag op de bankrekening van Welcome Home is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: Welcome Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende

partij vrijwaart Welcome Home voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Welcome Home.

 

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Welcome Home.

Artikel 5. Plichten Welcome Home

5.1. Welcome Home verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden aan Welcome Home.

 5.2. Welcome Home neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Welcome Home aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting. 5.3. Alle personen die namens Welcome Home bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een donatie te kunnen doen met de ontvangende partij moet de gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een donatie verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet; 6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd; 6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op. 6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Welcome Home verwerkt de door de gevende partij aan Welcome Home verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. 2/3 7.2. Deze persoonsgegevens worden door Welcome Home verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Welcome Home geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die Welcome Home hanteert zijn onverkort van toepassing. 8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.